چند کلام ساده 2

چند کلام ساده 2
قیمت: 2500 تومان

چند کلام ساده 2

انسانی خوب بودن

ارتباطی به دین، مذهب، وضع زندگی، نژاد، رنگ پوست، دیدگاه سیاسی یا فرهنگ شما ندارد، بلکه به این بستگی دارد

که تا چه اندازه نسبت به دیگران

خوش رفتاری می‌کنید.

 

وقتی از کسی فرار میکنید.،

او همچنان وجود دارد اما با فاصلهای دورتر.

وقتی با کسی می‌جنگید،

فقط باعث

قویتر شدن او میگردید.

بهترین گزینه فقط

گذشتن و رفتن است.

 

******

 

گاهی نیاز دارید

تنها باشید نه بیکس،

تا بتوانید ساعاتی در خلوت خود سپری کنید

و از آن لذت ببرید.اگر کسی کاری را که برایش انجام میدهید را وظیفهتان میداند نه لطفتان، باید به آن کار خاتمه دهید.

                              ******

همیشه کارِ درست را انجام دهید حتی وقتی کسی شما را نگاه نمیکند.

 

******

میدانم کمتر از آنی هستم که برخی مردم ترجیح میدهند باشم . اما اغلب مردم نمیدانند که من خیلی بیشتر از آنی هستم که آنها میبینند.