ریاضی هفتم(پايه اول دوره متوسطه) 93

ریاضی هفتم(پايه اول دوره متوسطه) 93
قیمت: 14000 تومان

ریاضی هفتم(پايه اول دوره متوسطه) 93

ریاضی هفتم(پايه اول دوره متوسطه) 94

 

از مجموعه کتاب‌های کار ستاره طلایی که در آن روی دو موضوع دقت و قدرت فکر کردن تأکید فراوانی شده است ریاضی پایه هفتم را می‌توان نام برد به همین دلیل در اکثر فصل‌های این کتاب، موضوعات به صورتی بیان شده اند که دانش‌آموز ضمن یادگیری مطالب به صورت «فعالیّت محور» برای حلّ بسیاری از تمرینات، نیاز به فکر کردن عمیق‌تر داشته باشد. در این کتاب به منظور کمک به یادگیری بهتر و عمیق‌تر، مسائل به صورتی تألیف شده است که:

* مطالب هر فصل مطابق ترتیب آموزشی باشد.

* هر فصل مطابق فصل‌های کتاب دارای 4 بخش جداگانه باشد.

* تمرینات دارای تنوّع و تعداد مناسب باشد. 

* در ابتدای هر فصل درسنامه‌های مختصر و مفید به منظور آشنایی با مطالب فصل در نظر گرفته شده است.

* در پایان هر فصل تمریناتی تحت عنوان مرور و جمع‌بندی که در بر گیرنده‌ی کل مطالب فصل می‌باشد آورده شده است.

* پرسش‌های چهارگزینه‌ای پایان هر فصل ارائه‌ شده است.

* ارائه‌ی نمونه آزمون‌های میان نوبت اول، نوبت اول، میان نوبت دوم، نوبت دوم و آزمون ورودی پایه‌ی ششم برای ارزیابی دانسته‌های دانش‌آموزان  


مولف : داریوش دارابی، رضا عطاری، علیرضا موجانی
تعداد صفحات : 200
سال انتشار : 1394


قیمت : 140000  ريال