انگلیسی هفتم(پايه اول دوره متوسطه)94

انگلیسی هفتم(پايه اول دوره متوسطه)94
قیمت: 10000 تومان

انگلیسی هفتم(پايه اول دوره متوسطه)94

انگلیسی هفتم(پايه اول دوره متوسطه)94
کــد : 4118

 

از مجموعه کتاب‌های کار ستاره طلایی که آموزش زبان انگلیسی و نحوه‌ی تدریس بر اساس نگرشCLTرا به همراه دارد. شامل بخش‌های مختلف به شرح ذیل می‌باشد.

1-کتاب کار

Welcome: شامل تمرین‌هایی می‌باشد تا منابع زبانی دانش‌آموزان را به کار گیرد.

Lessons: متناسب با تعداد دروس کتاب، برای هر درس تمرین‌هایی مختلف، جذّاب و مناسب، مبتنی بر اصول حاکم بر CLTطرّاحی و ارائه شده است.

Appendix: معرّفی بازی‌های آموزشی گروهی و انفرادی متناسب با محتوای دروس کتاب.

Oral test, Quiz: ارائه‌ی دو نمونه آزمون طراحی شده بر مبنای اصولCLT در انتهای دروس چهارم و هشتم که به صورت  Oral test و Quiz می‌باشند. طرّاحی آزمون‌های Oral به سبب هدف اصلی در آموزش زبان در این نگرش، دارای اهمّیّت فراوانی می‌باشند.

2-لوح فشرده

فایل‌های صوتی مورد نیاز برای حل تمرین‌های بخش مربوطه در کتاب کار، به منظور تقویت مهارت به همراه نرم افزاری بسیار زیبا و عالی، منطبق با کتاب درسی وکتاب کار، که در کلاس‌های هوشمند نیز قابل استفاده است.

3-Audio Asscssment CD 

چند نمونه آزمون صوتی منطبق با CLT نیز ارائه شده است.


مولف : ابوالفضل قنبری - علی قاسمی
تعداد صفحات : 104
سال انتشار : 1394


قیمت : 100000  ريال