آموزش و آزمون فارسی نهم برای دانش آموزان تیزهوش

آموزش و آزمون فارسی نهم برای دانش آموزان تیزهوش
قیمت: 16200 تومان

آموزش و آزمون فارسی نهم برای دانش آموزان تیزهوش (از مجموعه رشادت)

آموزش و آزمون فارسی نهم برای دانش آموزان تیزهوش (از مجموعه رشادت)

آموزش و آزمون فارسی نهم برای دانش آموزان تیزهوش (از مجموعه رشادت)
 

 
 

مولف: زهرا سلطانی مطلق

نبوت چاپ: دوم 1394

فارسی نهم برای دانش آموزان تیزهوش کتابی است از مجموعه ی رشادت با ویژگی های زیر:

1-شروع هر درس با پیش درآمدی از محتوای موضوعی درس، به منظور تقویت روان خوانی

2-شرح و بسط واژگان، اشعار و عبارات تمام دروس، روان خوانی ها و حکایات

3-آموزش نکته های ادبی-زبانی هر درس