شیمی(2) 94 میکروطبقه‌بندی

شیمی(2) 94 میکروطبقه‌بندی
قیمت: 27000 تومان

شیمی(2) 94 میکروطبقه‌بندی

شیمی(2) 94 میکروطبقه‌بندی

میکرو‌طبقه‌بندی

* تحليل خط به خط كتاب درسي در قالب پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي

* تحليل پرسش‌ها و شكل‌هاي كتاب درسي در قالب پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي

* همراه با پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي داخل و خارج كشور

* ويژه‌ي داوطلبان كنكور سراسري

* با حجمي منطقي و معقول

 * به همراه كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور 94

 
قیمت : 270000  ريال