سیر تا پیاز فیزیک 2 محوری -94

سیر تا پیاز فیزیک 2 محوری -94
قیمت: 26000 تومان

سیر تا پیاز فیزیک 2 محوری -94

سیر تا پیاز فیزیک 2 محوری -94

 

آموزش+ امتحان + کنکور

آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در قالب 24 جلسه

ارائه ی 442 مثال آموزشی با پاسخ تشریحی

ارائه ی 312 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی

ارائه ی 767 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی

ارائه ی پرسش های چهارگزینه ای کنکور سراسری داخل و خارج از کشور با پاسخ تشریحی

 

 

 


قیمت : 260000  ريال