سیر تا پیاز شیمی 2 محوری

سیر تا پیاز شیمی 2 محوری
قیمت: 26000 تومان

سیر تا پیاز شیمی 2 محوری

سیر تا پیاز شیمی 2 محوری

 

آموزش + امتحان + کنکور

*آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در22 جلسه

*ارائه ی 145 مثال اموزشی با پاسخ تشریحی

*ارائه ی 198پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی

*ارائه ی 883پرسش چهار گزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی

*ارائه ی پرسش های چهار گزینه ای کنکور های سراسری داخل و خارج کشور با پاسخ تشریحیقیمت  260000  ريال