مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی94

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی94
قیمت: 12500 تومان

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی94

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی94

 

1.شامل تمرين‌هاي متنوع از قبيل سوالات پرکردني، جاي خالي، جورکردني، درست و نادرست، 3 يا 4 گزينه‌اي و سوالات تشريحي به صورت کاملا مصور

2.داراي جدول و سرگرمي همراه با دانستني‌هاي علمي

3.شامل آزمون‌های میان نوبت اول و نوبت اول و پایانی

4.داراي بخش دانستني‌ها در آغاز هر فصل

 

1.شامل تمرين‌هاي متنوع از قبيل سوالات پرکردني، جاي خالي، جورکردني، درست و نادرست، 3 يا 4 گزينه‌اي و سوالات تشريحي به صورت کاملا مصور

2.داراي جدول و سرگرمي همراه با دانستني‌هاي علمي

3.شامل آزمون‌های میان نوبت اول و نوبت اول و پایانی

4.داراي بخش دانستني‌ها در آغاز هر فصل

قیمت : 125000  ريال