علوم ششم ابتدايي

علوم ششم ابتدايي
قیمت: 11000 تومان

علوم ششم ابتدايي

علوم ششم ابتدايي

 

1.شامل تمرين‌هاي متنوع از قبيل سؤالات پر كردني،جاي خالي،جوركردني،درست و نادرست،3 يا 4 گزينه‌اي و سؤالات تشريحي به صورت كاملآٌ مصوّر

2.داراي جدول و سرگرمي همراه با دانستني هاي علمي

3.داراي بخش دانستني‌ها در آغاز هر فصل

4.آزمون‌هاي مستمر و پاياني


قیمت: 110000  ريال