رياضي ششم ابتدايي

رياضي ششم ابتدايي
قیمت: 12000 تومان

رياضي ششم ابتدايي

رياضي ششم ابتدايي

 

* تمرين‌هاي طبقه بندي شده‌ي فصل به فصل

* ارائه آزمون‌هاي چهارگزينه‌اي در انتهاي هر فصل همراه با پاسخ‌هاي كليدي در انتهاي كتاب

* ارائه ارزشيابي‌هاي دوره‌اي در پايان هر دو فصل

* تمام رنگي


قیمت : 120000  ريال